Pora na Seniora

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym terenu powiatu biłgorajskiego do 30.04.2019 r., poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim ofert zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych

NR PROJEKTU: RPLU.11.02.00-06-0032/18

OKRES REALIZACJI:  01.09.2018 – 30.04.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Pora na Seniora

Lider projektu: FUNDACJA na RZECZ SENIORÓW „BONUM VITAE”

Partner projektu: Instytut Rozwiązań Biznesowych Sp. z o.o.

 

 

Głównymi rezultatami projektu będą:

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn);

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn);

- liczba osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 3 osoby – WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI

  

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób starszych, w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn, (w tym 10 osób pochodzących z obszarów wiejskich: 6 kobiet, 4 mężczyzn) zamieszkujących województwo lubelskie, powiat biłgorajski, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W szczególności grupę docelową stanowią osoby:

- powyżej 60 roku życia;

- bezrobotne;

- bierne zawodowo;

- niepełnosprawne (5 osób, w tym:3 kobiety i 2 mężczyzn);

- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

Działania w projekcie:

- Zajęcia aktywizujące związane z aktywnością fizyczną i zajęciami kulturalnymi: samoobrona (3 grupy, 30 h/grupa), gimnastyka (3 grupy, 30 h/grupa), nordic walking (3 grupy, 60 h/grupa), zajęcia taneczne (3 grupy, 30 h/grupa), aqua aerobik (3 grupy, 10 h/ grupa), organizacja wyjść do kina, teatru itp.

- Zajęcia stacjonarne: grupowa terapia psychologiczna (60 g/grupa), poradnictwo prawne, psychospołeczne, finansowe (w zależności od potrzeb, do 16 h/uczestnika projektu), zajęcia grupowe z dietetykiem (3 grupy, 10 h/grupa), szkolenie komputerowe (3 grupy, 100 h/grupa), zajęcia z rękodzieła (3 grupy, 64 h/grupa).

- Konsultacje z lekarzem, fizjoterapia, masaż (w zależności od potrzeb, do 16 h/uczestnika projektu).

- Zakup opasek telemedycznych, pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia uczestników projektu.