ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ODW/2018

Biłgoraj, dnia 05.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ODW/2018

 

dotyczy projektu pn. „(Od) Ważni społecznie i zawodowo!”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 11.1 „Aktywne włączenie”, numer umowy RPLU.11.01.00-06-0102/17-00.

 

NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU (UP) „(OD) WAŻNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!”

 

ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT

INSTYTUT ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH SPÓŁKA Z O.O.

z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Lubelskiej 7, 23-400, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Jarosława Burego, nr KRS 0000692607, REGON 368139684, NIP 9182167821

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Sylwia Birska, telefon: 531 232 229, strona internetowa: www.irb.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OZNACZENIE PROJEKTU

Projekt pn. „(Od) Ważni społecznie i zawodowo!”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Działania 11.1 „Aktywne włączenie”, typ projektu: programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej, numer umowy RPLU.11.01.00-06-0102/17-00.

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

OKREŚLENIE I NAZWA KODU CPV

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu kompetencji cyfrowych DigComp dla max. 28 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lat, zamieszkałych w Krasnobrodzie w obszarze rewitalizowanym, prowadzących do podniesienie kompetencji cyfrowych.

Szkolenia komputerowe realizowane będą dla 4 grup (śr. 7 os./grupa) w terminach dostosowanych do potrzeb UP. Szkolenia prowadzone będą w formie zajęć grupowych (12 spotkań po 5 h dydaktycznych = 60h/grupę). Łącznie max. 240 godzin dydaktycznych w ramach zamówienia. Zastrzegamy możliwość zmiany systemu spotkań.

Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Tematyka szkolenia dostosowana będzie do potrzeb oraz możliwości UP i obejmie m. in.: następujące zagadnienia:

Informacja: Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji, ocena informacji,

Tworzenie treści: Tworzenie i edytowanie nowych treści – dokumenty tekstowe, edycja istniejących dokumentów tekstowych i praca z nimi

Komunikacja: komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa, netykieta oraz rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji

Po zakończonym szkoleniu UP podejdą do egzaminu zewnętrznego ECCC.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć pokrywa Zamawiający.

Wykonawca przygotuje program zajęć dostosowany do UP oraz materiały szkoleniowe.

Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników o terminie spotkań w ramach zajęć oraz dostarczy Wykonawcy listy uczestników projektu.

Wykonawca zobowiązany jest dokumentować swoją pracę na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego m. in.: dzienników zajęć, list obecności z potwierdzeniem odbioru cateringu oraz materiałów szkoleniowych.

Wykonawca prowadził będzie niezbędną dokumentację, na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

 

6. PLANOWANY TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUG

Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia:

Czerwiec 2019 - Krasnobród

Usługi będą prowadzone w terminach oraz w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników projektu, jednak nie później niż do godziny 20:00 i nie wcześniej niż 8:00 rano
w Krasnobrodzie.

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do Zapytania ofertowego.

Posiadają wiedzę i doświadczenie:

- wykształcenie wyższe i/lub certyfikaty zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

- min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,

Ocena warunku wg formuły: spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług z zakresu szkoleń komputerowych do zapytania ofertowego.

Do tej części należy dołączyć:

- CV/życiorys zawodowy

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/podyplomowych i/lub kopia zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających posiadanie kwalifikacji umożliwiających przeprowadzenie wsparcia.

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Miejsce składania ofert: Oferty z załącznikami powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu Zamawiającego: Instytut Rozwiązań Biznesowych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 22 - 400 Zamość (budynek geodezji, naprzeciwko Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój nr 145) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej” wraz załącznikami) do miejsca składania ofert. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zaklejonej kopercie należy umieścić opis: „(Od) Ważni społecznie i zawodowo – szkolenia komputerowe”. Oferty należy składać do dnia 10.06.2019 roku do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli:

1) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania

2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3) Jest niekompletna

4) Jest błędnie wypełniona

5) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz cenowy

Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług szkoleń komputerowych + CV, życiorys zawodowy, kopia dyplomów/zaświadczeń/certyfikatów

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w CV

Jeśli dotyczy wypis z CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/ODW/2018

 

FORMULARZ OFERTY

 

1. Imię i nazwisko/nazwa (firma)1 oraz adres Wykonawcy:

 

.............................................................................................................................................…………

NIP: .....................................................................................................................................………...

REGON: ..............................................................................................................................………...

Kontakt tel./e-mail ………………………………………………………………………………….

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia:

 

 

Rodzaj usługi

Cena jednostkowa brutto za 1 godz. dudaktyczną

Łączna kwota zamówienia brutto

Szkolenia komputerowe dla 4 grup (śr. 7 os./grupa) w formie zajęć grupowych (12 spotkań po 5 h dydaktycznych = 60h/grupę). Łącznie max. 240 godzin dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/ODW/2018

 

Wykaz zrealizowanych usług szkoleń komputerowych

 

Imię i nazwisko:

Rodzaj usługi

Podmiot, dla którego usługę zrealizowano

Okres od ……………..

do …………………….

Liczba godzin w ramach usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

 

UWAGA:

DO TEJ CZĘŚCI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ CV/ŻYCIORYS ZAWODOWY ORAZ KSEROKOPIĘ DYPLOMÓW, CERTYFIKATÓW, LICENCJI POTWIERDZAJĄCYCH UPRAWNIENIA

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/ODW/2018

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję czasem, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Oświadczam, iż jestem dyspozycyjny/a w godz. 8:00-20:00 w wybrane dni w całym okresie realizacji zamówienia, przy czym jestem świadomy, że konkretne terminy spotkań zostaną ustalone przez Zamawiającego.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

5. Zostałem poinformowany/a, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zawarcie pisemnej umowy na realizację usług objętych niniejszym zamówieniem nie jest wymagane. Zapłata za usługę następuje na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku, faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

6. Oświadczam, że cena podana w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/ODW/2018 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.

 

 

 

 

…….……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

1 Jeśli dotyczy

 

 Pliki do pobrania:

1. Pełna treść zapytania ofertowego z załącznikami [PDF]


Drukuj   E-mail